Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Provozovatelem Školy vaření Riccarda Lucqueho „Laboratorio, Scuola di Cucina“ (dále jen „Laboratorio“) je obchodní společnost Cooking Time s. r.o., IČO: 24793272, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1189/29, 130 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174723 (dále jen „Provozovatel“). Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) jsou platné pro všechny kurzy, akce a jednotlivé služby poskytované Laboratorio. Tyto VSP jsou platné a účinné od 1. 9. 2018.

Článek I. - Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

 • Provozovatel
 • Klient, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „Klient“).

Článek II. - Předmět smluvního vztahu

 • Provozovatel se zavazuje zajistit kurz, akci či jednotlivou službu v souladu s potvrzenou objednávkou Klienta a umožnit Klientovi účast na takovém kurzu, akci příp. jednotlivé službě.
 • Klient se zavazuje uhradit Provozovateli cenu za účast na kurzu, akci, příp. za přijetí jednotlivé služby.

Článek III. - Vznik smluvního vztahu

 • Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky Klienta ze strany Provozovatele.
 • Objednávka musí obsahovat identifikační údaje Provozovatele a Klienta (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu), počet osob, které se zúčastní kurzu, akce či které přijmou jednotlivou službu Provozovatele, označení kurzu, akce či jednotlivé služby v souladu s nabídkou Provozovatele, termín konání kurzu, akce či termín poskytnutí jednotlivé služby, místo konání kurzu v případě, že se kurz nekoná v provozovně Laboratoria, výše ceny za účast na kurzu, akci, příp. za přijetí jednotlivé služby pro jednu osobu v souladu s nabídkou Provozovatele, výše ceny za účast na kurzu, akci, příp. za přijetí jednotlivé služby pro všechny zúčastněné osoby dle objednávky Klienta. 
 • Objednávku je možné učinit písemně nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek www.laboratorio.cz.

 • Provozovatel se zavazuje přijatou objednávku potvrdit či odmítnout ve lhůtě tří pracovních dnů od jejího obdržení.

Článek IV. - Kurzy, akce, jednotlivé služby

 • Provozovatel zajišťuje kurzy, akce či jednotlivé služby uvedené v nabídce Laboratorio na webových stránkách www.laboratorio.cz či v písemných materiálech vydaných Provozovatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 • Kurzy, akce, příp. jednotlivé služby jsou poskytovány v provozovně Laboratorio nacházející se na adrese Praha 1, Krocínova 333/3, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
 • Není-li v nabídce Provozovatele stanoveno jinak, kurzy se konají dle časového harmonogramu uvedeného na www.laboratorio.cz. Po celou dobu trvání kurzu je přítomen zástupce Laboratorio v souladu s nabídkou Provozovatele.
 • Účastníci kurzu, akce, příp. osoby pověřené přijetím individuálně poskytované služby jsou povinni dostavit se na místo konání kurzu, akce, příp. poskytnutí individuální služby nejpozději pět minut před zahájením. V případě pozdního příchodu účastníka si Provozovatel vyhrazuje právo odmítnout mu vstup. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení či poskytnutí slevy z ceny za účast na kurzu, akci, příp. poskytnutí individuální služby.
 • Počet účastníků kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby činí max. šestnáct osob, není-li smluvními stranami stanoveno jinak.

Článek V. - Cenové a platební podmínky

 • Klient se zavazuje uhradit Provozovateli cenu za účast na kurzu, akci, příp. za poskytnutí individuální služby, ve výši stanovené na základě objednávky Klienta v souladu s nabídkou Provozovatele. V ceně za účast na kurzu, akci či za poskytnutí individuální služby je zahrnuta konzumace v rozsahu stanoveném nabídkou Provozovatele, pokud není uvedeno jinak.
 • Cena za účast na kurzu, akci, příp. za poskytnutí individuální služby je splatná ve lhůtě 3 dnů od potvrzení objednávky Klienta Provozovatelem, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů před konáním kurzu, akce či před poskytnutím individuální služby, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
 • Klient se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu, akci, příp. za poskytnutí individuální služby bezhotovostním převodem na účet Provozovatele (detaily účtu a platby budou zaslány Provozovatelem elektronicky na vystaveném daňovém dokladu - faktuře) nebo online platební kartou přes zabezpečený systém anebo v hotovosti v provozovně Laboratoria, případně v restauracích Aromi, La Finestra a bistrech La Bottega. V případě bezhotovostního převodu se cena za účast na kurzu, akci, příp. za poskytnutí individuální služby považuje za uhrazenou ve chvíli připsání částky na bankovní účet Provozovatele.
 • Není-li cena za účast na kurzu, akci, příp. za poskytnutí individuální služby uhrazena Provozovateli řádně a včas (nejpozději do 10 dnů před jeho konáním), je Provozovatel oprávněn odmítnout účastníkovi vstup na místo konání. V takovém případě má Klient nárok na vrácení uhrazené částky za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek VI. - Práva a povinnosti smluvních stran

 • Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby mají právo na vstup do všech prostor provozovny Laboratoria určených k jejich konání.
 • V průběhu konání kurzu, akce, příp. při poskytování individuální služby nejsou jejich účastníci oprávněni se vzdalovat z prostor určených k jejich konání bez vědomí zástupce Laboratorio.
 • Účastníci kurzu, akce, příp. osoby pověřené přijetím individuální služby jsou povinni po celou dobu jejich konání dodržovat pokyny zástupce Laboratoria.
 • Zástupce Laboratoria je povinen na počátku kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby stručně poučit účastníky o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu jejich konání. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou účastníci též povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví všech ostatních účastníků.
 • Provozovatel, resp. zástupce Laboratoria, je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu, akce, příp. poskytnutí služby účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora Laboratoria, dobré mravy či omezují ostatní účastníky v jejich účasti na kurzu, akci, příp. na přijmutí služby. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby.
 • Účastníci kurzu, akce, příp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby jsou povinni před jejich začátkem informovat případně zástupce Laboratoria o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a na které je třeba brát zřetel.
 • Klient se zavazuje nejpozději ve lhůtě dvaceti čtyř hodin před započetím kurzu, akce, či poskytnutím jednotlivé služby označit účastníky, které se zúčastní na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP a to uvedením jména, příjmení, rodného číslo, bydliště, kontaktního telefonu.
 • Klient se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto VSP též jím vyslanými účastníky.
 • Pokud se v těchto VSP hovoří o účastnících kurzu, akce, resp. osobách pověřených přijetím jednotlivé služby, rozumí se tím též Klient.

Článek VII. - Zrušení a změna kurzu, akce či jednotlivé služby

 • Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu či akce nebo přesunout je na náhradní termín a to v těchto případech: kurz, akce, příp. jednotlivá služba není obsazena minimálním počtem účastníků, tj. minimálně šesti osobami; zástupce Laboratoria nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu; v provedení kurzu, akce, příp. poskytnutí jednotlivé služby bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v provozovně Laboratorio, nedostatek speciálních surovin k provedení kurzu atd.).
 • V případě zrušení termínu kurzu má Klient právo si sjednat nový termín, nebo mu bude vrácena celá částka hodnoty kurzu.

  Ze strany Klienta
 • V případě, že Klient či jeho účastníci se nemohou z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, zavazuje se toto Klient neprodleně písemně (mailem, dopisem) oznámit Provozovateli.
 • Kurz, akci, resp. jednotlivou službu je možné zrušit (odstoupit od smlouvy) deset pracovních dnů a dříve před sjednaným termínem. V takovém případě může být Klientovi vrácena uhrazená částka za jím zrušený kurz na požadovaný bankovní účet do sedmi dnů od zaslání písemného odstoupení od smlouvy. Vrácená částka bude ponížena o manipulační poplatek 500,- Kč za rezervované místo. V opačném případě si může Klient vybrat jiný termín, resp. kurz dle vlastního výběru a uplatnit plnou zaplacenou částku. V případě, že se jedná o dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.
 • Pokud Klient zruší/změní svoji účast na kurzu, akci, resp. jednotlivě poskytnutou službu mezi v období mezi 10 a 5 dnem před jeho konáním, bude Klientovi vrácena částka odpovídající 40% z uhrazené částky, kterou je ale možné rovněž využít na jiný kurz.
 • V případě zrušení/změny data kurzu mezi 5 – 3 dnem před termínem konání kurzu, akce či služby, je tato považována za uskutečněnou bez jakéhokoli nároku na náhradu škody. Klient však může v tomto případě za sebe poslat náhradu.

Článek VIII. - Odpovědnost za škodu

 • Účastníci kurzu, akce, příp. osoby pověřené poskytnutím jednotlivé služby jsou povinny před jejich započetím požádat zástupce Laboratoria o uložení věcí vnesených do provozovny, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá Provozovatel za škodu způsobenou na vnesených vecech. Ustanovení § 433 občanského zákoníku tím není dotčeno.
 • Klient odpovídá za škodu způsobenou Provozovateli jím nebo účastníky kurzu.

Článek IX. - Reklamace

 • V případě, že kurz, akce, příp. poskytnutí jednotlivé služby neprobíhá dle smluvních podmínek, je Klient oprávněn vady reklamovat.
 • Reklamace se uplatňuje písemně u Provozovatele, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konání kurzu, akce, příp. poskytnutí jednotlivé služby, jinak odpovědnost Provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.
 • Reklamace Klienta musí být Provozovatelem vyřízena ve lhůtě třiceti dnů od jejího uplatnění.
 • Pokud Provozovatel reklamaci Klienta uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastnínáklady nápravu. Nápravu je Provozovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením části ceny, bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu, akci, příp. poskytnutí jednotlivé služby. Volba nároku při reklamaci vad náleží Provozovateli.

Článek X. - Ochrana osobních údajů

 • Učiněním objednávky v souladu s těmito VSP Klient vyslovuje souhlas s tím, abyv souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, Provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje Klienta v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu.
 • Poskytnuté osobní údaje Klienta je Provozovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných Provozovatelem. Podrobnosti o e-mailové adrese je Provozovatel dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
 • Klient je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku VSP kdykoliv písemnou nebo elektronickou formou odvolat.
 • V případě, že Klient poskytuje Provozovateli v souladu s těmito VSP osobní údaje účastníků kurzu, akce, příp. osob pověřených přijetím jednotlivé služby, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů.
 • Klient výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově-zvukových záznamů z konání kurzů, akcí, příp. poskytováním jednotlivých služeb. Tyto záznamy je Provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či jiných obchodních materiálech.

Článek XI. - Závěrečná ustanovení

 • Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 
Použít voucher

Odebírat newsletter

Souhlas se zpracováním osobních údajů